Welcome to the World of Ngas

Làtu mɨ̀ Marin kake Yesu

Bi mɨni ɗo Latu mɨ̀ marin kake Yesu. Mwa cìn shitcin shì mbìràn kɨ̀ Luka.

Yesu ɗo gyem kɨ̀ Nen kòmè pup kɨni lèp nyi lètum ɗin yil mpìteko nyi pìn nyok kɨni mbìzum, ko mwà kòl nyi ka yom mpì shɨkbɨs funu mwa. Nyi ròt ghà ko pò nang kɨni tè gha pɨn nyòk fa nyi. Latu mɨ̀ marin kake Yesu kɨ kòmè nyi ɗin yil ɗo nyì.

Mwa can mwa gut gut mpì shang ɗap kɨ ni kɨni.