Welcome to the World of Ngas

Kím Mwa (Choir)

Wu là kɨm Palng kɨ̀ Dɨ̀de!

Wu là kɨm shì shìk nkarng

Wu Ɗàp Kɨm Kwaya shì Shìk Ngas: