Languages

Welcome to the World of Ngas

Copyright kɨ Contact Details

Go pò kɨk kɨ̀ pobong nyi ɗo CENTRE FOR NGAS BIBLE TRANSLATION AND CHRISTIAN LITERATURES.

Mpi ko ghà man bi ce kake kɨ̀ pobong nyì, email: ngas_project@nbtt.org

Kaɗang ka ar ce kā ɓe copyright mbi bi mwa ɗen mwa mɨni nyi nsar kɨ̀ CENTER FOR NGAS BIBLE TRANSLATION AND CHRISTIAN LITERATURES